Make your own free website on Tripod.com


KADAR KEJAYAAN AGEN PERUBAHAN

 

PENYEBARAN/DIFUSI INOVASI


Ialah suatu proses di mana inovasi diedar dan disebarkan kepada ahli-ahli sesuatu sistem sosial

 

Diffusion is the means whereby an innovation spreads

W.R. Spence (1982)

The essence of the diffusion process is the information exchange by which one individual communicates a new idea to one or several others.

Everett Rogers (1983)

 

UNSUR-UNSUR DIFUSI INOVASI (W.R. Spence, 1994)


 

 

 EMPAT UNSUR PENTING DIFUSI INOVASI (Everett M. Rogers 1983)


1. Inovasi

2. Saluran komunikasi

3. Masa

4. Sistem sosial

 

JENIS-JENIS KEPUTUSAN INOVASI


1. Keputusan Pilihan (Optional-Innovation Decisions)

Keputusan untuk menerima atau menolak sesuatu inovasi bergantung kepada kebebasan individu di dalam sistem sosial.

2. Keputusan Kumpulan (Collective-Innovation Decisions)

Keputusan untuk menerima atau menolak sesuatu inovasi dibuat secara konsensus di antara ahli dalam sistem sosial.

3. Keputusan Pihak Berkuasa (Authority-Innovation Decisions)

Keputusan untuk menerima atau menolak inovasi ditentukan oleh sekumpulan individu yang mempunyai kuasa, status atau pakar teknikal di dalam sistem sosial.

 

PUNCA PERUBAHAN INOVASI


keinginan kendiri dan sukarela untuk mengubah, mengurangkan jurang di antara objektif sistem dengan keadaan semasa, mengenalpasti masalah baru, ‘redefine’ masalah dan mencipta kaedah baru.

hasil dari krisis, persaingan, konflik, demonstrasi, ketidakpuasan hati masyarakat di peringkat negeri atau nasional, konflik dalaman antara pentadbir dan guru, kekurangan guru dan peralatan, ‘educational emergencies’.

 

FAKTOR PERSEKITARAN YANG MENDORONGKAN

SISTEM PENDIDIKAN BERUBAH


 

Tekanan dari persekitaran mendorongkan sistem pendidikan berubah.

Titik tolak perubahan berlaku apabila keperluan sistem perlu dipenuhi.